News
Topical
Twelve National Conferences/Workshops will be organized until the end of June 2013 in the beneficiar...
Latest Projects
The projects aims at the development and evaluation of mitigation/adaptation policy portfolios and a...
The electricity generated from renewable energy sources will play an important role in reachi...

Пилотен проект за енергийно обновяване на жилищни сгради

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в консорциум с 10 участници – енергийни агенции от различни европейски страни изпълнява проекта „Обновяване на сгради чрез гарантирано качество на доставната верига и стандарти за сертифициране” (REQUEST) в рамките на програма „Интелигентна енергия за Европа”. Целта на проекта е да подпомага предприемането на спестяващи вредните емисии мерки за обновяване на жилищните сгради с различна собственост. Акцентът е върху премахването на главната трудност пред собствениците, във връзка с достъпа до надежден професионален доставчик и изпълнител на съвременни енергийни продукти и услуги. Проектът REQUEST е уникален с насоченото си внимание именно върху улесняване на взаимодействията изпълнител - възложител за осъществяване на ниско въглеродно обновяване на жилищни сгради.

В рамките на проекта REQUEST АУЕР осъществи пилотен проект, чиято основна цел е анализиране на възможностите за преодоляването на несъответствията между сертификата на енергийните характеристики на сграда (СЕХ) и доставната верига с оглед да бъдат запълнени празнотите и несъответствията между предписаните в СЕХ мерки и тяхното изпълнение. За тази цел е проследен процеса по избора, доставката и изпълнението на предписаните в СЕХ мерки за енергийна ефективност в шест многофамилни жилищни сгради етажна собственост в градовете София, Бургас, Свищов, Благоевград и Гоце Делчев с обща разгъната застроена площ 9649 кв.м. като са идентифицирани проблемите за качественото и ефективно обновяване на сградите.

В рамките на направения анализ е направена съпоставка на заложените в СЕХ мерки и реалното им изпълнение.

Резултатите от изпълнението на проектите за енергийна ефективност на разглежданите сгради показват много ясно последствията при неизпълнение на всички мерки и дейности, които са предписани в Сертификатите за енергийни характеристики.

Пропусната е възможността годишно да бъдат спестявани допълнително 1 961 MWh енергия и 225 тона въглероден диоксид, като в същото време специфичния разход на енергия на сградите е по-голям от предвидения.

Направеното проучване за изпълнение на предписаните в СЕХ мерки в разглежданите шест сгради даде представа за редица слабости и неточности в процеса на обновяване на сградите. Изпъкнаха несъответствията между сертификата на енергийните характеристики на сграда и доставната верига, включваща доставката на материали и съоръжения за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Предложени бяха решения за избягване на тези несъответствия, а именно:

 • Контрол при доставките на материалите;
 • Промяна на действащите разпоредби по отношение на обществените поръчки - изменение на постановките относно критерия „най-ниска цена” в такава посока, че той да не бъде единствен и водещ при изготвянето на документацията за обществената поръчка;
 • Обучение на участниците в процеса;
 • Създаване на електронна база данни, чрез която да се създаде връзка между АУЕР и Дирекцията за национален строителен контрол към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това е застъпено и в становището на Камарата на одиторите относно несъответствията между заложените в СЕХ мерки и реалното им изпълнение;
 • Предвиждане на санкции за неспазване на предписанията от енергийния одит, за пропуски при монтажа или за неизпълнение на дадено предписание, за липса на сертификат от изпитвателна лаборатория за използваните продукти, за констатирани несъответствия в техническите параметри на материалите, предписани в енергийното обследване и използвани на обекта, и т.н.

Част "Енергийна ефективност" на всеки инвестиционен проект, независимо дали е за нова или за реконструкция на съществуваща сграда, както и обследването за енергийна ефективност задължително следва да съдържат анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници.

В обхвата на проекта REQUEST е разработена и предоставена теоретическа рамка за възможните дейности, мерки и стъпки за подготовка, реализиране и мониторинг на целия процес по обновяване на сгради (модулни схеми).

Посредством модулните схеми се улеснява значително разработването на програми, схеми и инструменти за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради.

Модулите съдържат осем области на действие:

 • изисквания за качество
 • инсталиране и поддръжка
 • контрол и съответствие
 • инициативи
 • комуникации
 • база данни
 • участници
 • ниво на приложение

Избраните области на дейности практически обхващат всички възможни приложения за разработване на ефективни програми, схеми и инструменти за реализиране на процеса по обновяване на сградите.

Прочетете още на www. building-request.eu